Q&A: Spørgsmål og svar om reformen

Hvad er fordelene ved denne organisationsændring i lokalunioner og DBU Bredde, specielt for os klubber?+

1.Større klubindflydelse
2.Fokus på hvad der gavner hele bredden
3.Bedre og mere effektivt samarbejde på tværs
4.Mindre behov for intern koordinering, møder og fakturering, når 6 bliver til 2
5.Flere ressourcer til klubvendt arbejde
6.Bedre landspolitisk interessevaretagelse
7.Mere agil og handlekraftig organisation

Hvor skal DBU Bredde Østs administration ligge?+

DBU Bredde Øst får hjemsted i Roskilde. De nuværende kontorer bæres med ind i den nye organisation for at supportere de lokale klubber. Alle fire nuværende kontorer bæres ind i den nye organisation for at sikre lokal forankring og tilstedeværelse.

Skal DBU Bredde Øst have sin egen administration?+

Der lægges op til, at DBU Bredde Øst får et fælles sekretariat til betjening af de lokale administrationer, de politiske led, udvalg og grupper.

Hvor mange folk skal der eventuelt ansættes i DBU Bredde Øst?+

Det tager den kommende ledelse stilling til. På tidspunktet for fusionen anvendes lov om virksomhedsoverdragelse for alle medarbejdere. Reformen skal ikke forøge eller formindske personaleomkostningerne, men organisationen skal være mere effektiv end de nuværende fire tilsammen.

Hvad sker der med administration og medarbejdere i den enkelt lokalunion. Er der nogen, der bliver flyttet?+

Det er ikke hensigten. De fire nuværende kontorer bæres ind i den nye Øst- organisation for at sikre lokal forankring og tilstedeværelse. Det er hensigten, at de kerneopgaver, hvor det giver mest mening, løses i et mindre fællessekretariat. Man kan godt være en del af fællessekretariatet, selvom man sidder på et lokalt kontor.

Hvor skal DBU Breddes kontor ligge?+

Det ligger ikke fast endnu, det bliver enten i Roskilde eller på Østerbro.

Skal DBU Bredde have en lønnet formand?+

Det beslutter DBU Breddes kommende repræsentantskab efter implementeringen.

Hvad kommer den nye organisation til at koste, og hvem skal betale?+

Reformen skal ikke forøge eller formindske omkostningerne, men organisationen skal være mere effektiv end de nuværende fire tilsammen.

Hvor meget økonomi skal der flyttes fra DBU Øst til DBU Vest (Driftsmidler, pulje 1 & 2)?+

Det årlige driftstilskud til DBU Øst bliver 800.000 kr. mindre om året, indfases over fire år.

Hvor meget økonomi skal der flyttes fra DBU Øst til DBU Vest (Udviklingsmidler pulje 3: 6,4 mio.kr. årligt)?+

Ingen flytning. Udviklingsmidler skal fremover prioriteres af DBU Bredde (3 fra Øst ud af 7), inden beslutning i DBU’s Breddekomite.

DBU Jylland har lige fået et tillægslån fra DBU til det de i forvejen havde, og endnu ikke er begyndt at betale af på iflg. DBU og DBU Jyllands regnskaber. Lånet lyder nu samlet på kr. 20,7 mio. Et det et lån DBU Fyn og os andre kan komme til hænge på, hvis vi siger ja til reformen?+

Det er et anliggende for DBU Bredde Vest, uden konsekvenser for DBU Bredde Øst.

Der bliver langt for os klubber til beslutningstagerne i DBU Bredde Øst. Hvordan har man tænkt sig det skulle fungere i fremtiden?+

Det er et krav, at den nye bestyrelse for DBU Bredde Øst arbejder med forbedret inddragelse af klubberne. Dette skal blandt andet ske gennem en tæt løbende dialog med klubnetværk, der har en kontaktperson i eller udpeget af DBU Bredde Øst bestyrelse.
Det nye fællesskab i DBU Bredde Øst skal sikre et forpligtende samarbejde, der ikke iværksættes væsentlige udviklingstiltag uden at involvere klubberne. Der er mest mulig lokal indflydelse omkring lokale spørgsmål, og organisationen skal respektere og lokale forskelle og beskytte mindretal.

Hvordan bliver magtbalancen i Dansk Breddefodbold, og er der nogen der har vetoret?+

Ca. 60% til Vest, 40% til Øst som idag. Væsentlige beslutninger kræver 2/3 flertal. Balancen justeres årligt afhængigt af antal klubber/medlemmer/borgere i Øst/Vest.

Hvor mange pladser kan vi påregne i det nye DBU Bredde Repræsentantskab (og DBU’s repræsentantskab)?+

Øst forventes at få 31 ud af 78 mandater (indfases over et par år). Svarer til ca. 40% af medlemmer/klubber/befolkning. Det er 6 færre end i dag.

Når man ser på sammensætningen af DBU’s bestyrelse i dag, så er Jylland stærkt repræsenteret. Vil det ikke også ske i DBU Bredde?+

DBU Bredde bestyrelse vil bestå af 7 personer, hvor DBU Bredde Øst vælger 3.

Hvad sker der, hvis en lokalunionsiger nej til reformen?+

Så falder hele reformen, da det er en forudsætning at den godkendes i alle 6 LU.

Hvad er et lokalt klubnetværk?+

Levende medlemsdemokrati. Vi håber, klubberne vil engagere sig i lokale aktiviteter og lokal udvikling gennem lokale klubnetværk, hvor der er mulighed for at beslutte fælles tiltag for fodbolden lokalt, fx lokale turnerings- og stævnetilbud og lokale uddannelsestilbud, og udvikle disse i samspil med administration og frivillige, og hvor man sammen kan igangsætte udviklingsprojekter og søge partnerskaber og sponsorater.
De lokale klubnetværk er desuden klubberne talerør ind i organisationen, hvorigennem I kan øve indflydelse på prioriteter og retning i et nyt DBU Bredde Øst og bidrage til at sætte dagsordenen for DBU Bredde Østs arbejde, sådan at vi har et stærkt og levende medlemsdemokrati. Klubnetværk kan etableres og ændres.

Hvad er et interessenetværk?+

Interessenetværk er en anden type af klubnetværk i den nye organisation. Eksempler kan være netværk for de største klubber i Østdanmark, klubber i storbyen, ét-holds-klubber, klubber i vandkantsområder, klubber med pigefodbold, klubber med futsal og klubber i én specifik kommune, som ønsker at sætte fokus på deres kommunesamarbejde.

Hvordan vil I sikre, at jeg som klubmand kan få min klubs stemme hørt i en eventuel ny organisation?+

Det kan du via lokale klubnetværk, udvalg og grupper samt til DBU Bredde Øst delegeretmøde.

Hvordan bliver jeg valgt til DBU Bredde Østs bestyrelse?+

Valg til bestyrelsen foregår ved et direkte valg på DBU Bredde Øst delegeretmødet mellem alle valgbare personer, der er opstillet af en medlemsklub i DBU Bredde Øst. Valgene vil blive annonceret i god tid, og alle klubber vil blive opfordret til at stille kandidater op.

Vil der være dobbeltmandater i DBU Bredde Øst?+

Internt i DBU Bredde Øst vil der ikke være dobbeltmandater, da der kun er ét politisk niveau.

Hvordan kan jeg bringe mine kompetencer i spil til udvalg og faggrupper under DBU Bredde Øst?+

Gør opmærksom på dig selv, vis interesse og vær opmærksom, når der søges frivillige til diverse udvalg og faggrupper. Der vil blive en åben ansøgningsproces og derefter sammensættes udvalg og faggrupper med fokus på kompetencer og under hensyn til diversitet, bl.a. på geografi, køn, alder, etnicitet osv.

Bliver det dyrere for os at være klub i DBU Bredde Øst?+

Vi vil udvikle et nyt økonomiregulativ gældende for alle klubber. Det vil ske i takt med udviklingen af turneringsstrukturen i DBU Bredde Øst, og det skal sikre de samme indtægter som i dag, ikke flere. Harmoniseringen af priser skal være fuldført i 2024.

Hvordan vil I sikre, at det lokale kendskab ikke går tabt i en eventuel ny organisation?+

Gennem klubnetværk, som understøttes af en stærk administration, samt medarbejdere med forståelse af de lokale forhold, herunder bl.a. lokale klubrådgivere, så der sikres nærhed til klubberne.

Hvordan vil I sikre, at de bedste tiltag og traditioner fra de nuværende lokalunioner føres videre i en ny organisation?+

De bedste lokale tiltag og traditioner videreudvikles og hvis relevant vil de komme endnu flere klubber til gode i den nye organisering.

Hvad sker der med de nuværende lokalunioners interessevaretagelse og samarbejde med regionale idrætsaktører? Herunder formaliserede samarbejder med eksterne parter.+

Alle formaliserede samarbejder videreføres som udgangspunkt i den nye organisation. Om de senere skal forbedres/ændres/opsiges, er som nu et spørgsmål om det tilfører værdi, og er et spørgsmål for den siddende ledelse i samarbejde med de lokale klubnetværk.

Hvordan vil DBU Bredde Øst varetage kommunesamarbejdet fra Lolland Kommune til Københavns Kommune?+

Lokale politikere ønsker at tale med lokale fodboldledere om lokale forhold – det gælder i dag, og det gælder i morgen. Og det skal den nye organisation understøtte i endnu højere grad.
Overordnet set har vi en ambition om at gøre vores indflydelse gældende i alle Østdanmarks kommuner i et fællesskab mellem de lokale kontorer og lokale fodboldledere.

Potentialet for medlemsvækst er stort i Hovedstadsområdet. Hvordan vil I arbejde for at sikre, at der er allokeret ressourcer til at forløse medlemspotentialet i fremtidens organisation?+

Mindre ressourceforbrug på at løfte de samme opgaver på hvert af de lokale kontorer skulle gerne frigive tid til at understøtte klubberne i højere grad, både i København og resten af DBU Bredde Øst. Vi ønsker samtidig at styrke udvekslingen af ideer og samarbejdet om udviklingsprojekter i hele Øst og i hele landet.

Hvilke opgaver skal de lokale kontorer varetage?+

Som i dag skal de lokale kontorer understøtte klubbernes udvikling og drift ved at være til rådighed for klubberne i deres dagligdag. De skal også understøtte klubnetværk og have tæt kontakt til lokale samarbejdspartnere, herunder kommuner. De kan også løse administrative fællesopgaver.

Kan administrationen hjælpe os med samarbejde med kommunen?+

Lokale politikere ønsker at tale med lokale fodboldledere om lokale forhold – det gælder i dag, og det gælder i morgen. Og det skal administrationen i den nye organisation understøtte i endnu højere grad.

Hvis formålet med reformen er at styrke DBU Bredde i relation til Divisionsforeningen og DBU, hvorfor så ikke bare etablere dette i den nuværende lokalunionsstruktur?+

Gennem reformen gives DBU Breddes bestyrelse formel kompetence til at handle på vegne af helheden. Desuden vil DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest kunne operere mere effektivt inden for DBU Bredde, end de nuværende seks lokalunioner kan.

Er der risiko for, at den foreslåede Øst-Vest opdeling kan splitte Breddefodbolden mere end samle den?+

Det er en risiko der allerede er i dag, men i et nyt DBU Bredde, med et DBU Bredde Øst og DBU Bredde Vest, er der kun tre selvstændige enheder juridisk og økonomisk, hvilket minimerer risikoen, fremfor i dag hvor der er seks enheder. Den nye struktur beror på, at en grundlæggende vilje og evne til at samarbejde er til stede, og at de valgte, udpegede og ansatte forstår og respekterer en klar fordeling af ansvar, kompetence og opgaver.

Hvad sker der helt konkret, hvis en lokalunion stemmer nej til reformen?+

Hvis en lokalunion stemmer nej, kan reformforslaget ikke gennemføres. Lokalunionens bestyrelse vil undersøge baggrunden for nej-stemmerne. Derpå vil DBU Breddes bestyrelse træde sammen og vurdere, om tilbagemeldingen nødvendiggør ændringer i det samlede aftalegrundlag.

Jeg kommer fra en klub på Falster. Hvad vil en reformen betyde for klubbens hold?+

Det vil betyde, at I kan deltage i et øget udbud af turneringer og stævner. Derfor er der større sandsynlighed for at vi kan give jer den rette matchning, uanset om I prioriterer at møde nye hold til 3- og 5-mandsstævnerne, gerne vil deltage i et børneevent, eller I måske gerne vil prøve kræfter med beachsoccer.
I kan også via jeres klubnetværk udvikle lokale turnerings-, stævne- og uddannelsestilbud i samspil med administration og frivillige.

Åbningsbalancen beror på en forudsætning om, at alle fire LU kommer ud med et årsregnskab for 2020 med balance mellem indtægter og udgifter. Hvordan ser det ud efter Coronakrisen?+

Da alle lokalunioner lige nu er i en situation som ikke er afklaret endnu, kan spørgsmålet ikke besvares. Men de 4 øst unioner arbejder hver for sig for at minimere der økonomiske følgevirkninger, og dermed også for at skabe så god en åbningsbalance som muligt i en ellers udfordret tid.