Alle børn har ret til fodbold

Det er nok svært at finde en fodboldelsker, der vil være uenig i det. Men hvad betyder retten til fodbold egentlig helt konkret? Bliv klogere i filmen ovenfor.

Børnerettigheden betyder for eksempel, at:

  • Fodboldledere og trænere skal sikre kvalificerede fodboldtilbud til alle børn, der viser interesse for at spille fodbold
  • Ingen børn må afvises af fodbolden

Hvis en klub af den ene eller anden grund ikke har plads til en spiller, er det klubbens ansvar eventuelt i samarbejde med lokalunionen at løse udfordringen. Det kan være ved at skaffe en ekstra kvalificeret træner, så der er trænere nok til alle de børn, der gerne vil spille fodbold i klubben. Det kan også være, at de voksne i samarbejde skal finde en anden lokal klub, der har plads, og som kan tage godt imod (den nye) børnefodboldspiller.

At alle børn har ret til fodbold, betyder, at det aldrig må blive barnets problem, at klubben af forskellige årsager ikke har plads til ham eller hende. Dermed har alle fodboldklubber, lokalunionerne og DBU som fodboldforbund et fælles ansvar for, at der er plads til alle børn, der har lyst til at spille fodbold i en dansk fodboldklub.

Hvorfor har alle børn ret til fodbold? Det handler om, hvordan vi ser på børn!

DBU’s børnesyn er det værdisæt, som danner fundamentet for DBU’s nye børnestrategi. Udgangspunktet for børnesynet er, hvilke vilkår børn oplever i dag, og hvordan disse vilkår påvirker deres vaner og interesser.

Vi vil sætte børns rettigheder, behov, udvikling og glæde i forreste række. Vores børnesyn er vores værdigrundlag, som skal sikre, at fodboldbørn overalt i Danmark har samme rettigheder. Det er til for at give alle fodboldbørn lige muligheder og positive oplevelser, hver gang de spiller fodbold. Bjarne Christensen, formand for DBU's børnegruppe

Med børnesynet som fælles ståsted vil mange uenigheder og tvister nemmere kunne løses, og misforståelser kan formindskes. Bør­nesynet kan være med til at ud­vikle en bred og mere mangfoldig og fleksibel satsning i børnefodbold og være kompas for, hvordan de voksne ansvarlige, der organiserer børnefodbold, bedst bidrager til det gode børneliv.

DBU’s børnesyn rummer en række værdimæssige retningslinjer, som de voksne ansvarlige, der organiserer børnefodbold, har en etisk pligt overfor børnene til at efterleve. Det nye børnesyn vil påvirke, hvordan vi agerer f.eks. med hensyn til klubskifter, tilbud om eks­tra frivillige træninger til alle børn, mulighed for større fleksibilitet, forventning om at børnetrænere vil lade sig uddanne og så videre.

Fodboldbørns ret og glæde skal sættes i centrum

Fodboldbørns rettigheder i Danmark er inspireret af FN’s Børnekonventionen. I lørdags den 20. november 2021 var det 32 år siden, at FN's Børnekonvention blev vedtaget. Denne begivenhed blev festligt markeret i sidste uge, hvor Red Barnet fejrede Børnerettighedsdagen.

DBU’s nye børnesyn består af 12 rettigheder og 10 børneløfter. Hvor rettighederne beskriver barnets grund­læggende rettigheder som menneske, er bør­neløfterne handlingsanvisende for, hvordan børnetræneren og andre voksne pædagogisk arbejder med børnene i fodboldmæssige sam­menhænge.

Se de 12 børnerettigheder her og de 10 børneløfter her.

Èn af de 12 rettigheder er altså ”retten til fodbold”, som er beskrevet ovenfor. Nedenfor giver vi nogle case-eksempler på, hvornår klubber skal være opmærksomme på at overholde lige netop denne rettighed.

I den kommende tid sætter vi fokus på de resterende børnerettigheder, som bliver en yderligere udfoldning af DBU’s nye børnesyn og børnefodboldstrategi.

Forklaringscases:

Hvornår skal I som klub være særligt opmærksomme på børns ret til fodbold?

Stor niveauforskel – et eksempel

Klub A har kun ét hold på årgangen, og alle spillerne har relativt til deres alder meget fodbolderfaring og er på et højt fodboldmæssigt niveau. To børn, der aldrig har spillet fodbold før, vil gerne begynde i klubben, men passer på grund af deres manglende fodbolderfaring ikke ind i nuværende træningsgrupper. 

På grund af alle børns ret til fodbold skal klubben sørge for at finde eller skabe et godt fodboldtilbud til de to spillere. Det kunne fx være ved at engagere en træner, der kan træne børnene på deres niveau, og prøve at tiltrække flere begynderspillere, så begyndertilbuddet bliver et fast og trygt indslusningstilbud for nye og flere børn i lokalområdet. Hvis klubben af den ene eller anden grund ikke kan finde plads, er det klubbens ansvar eventuelt i samarbejde med lokalunionen eller naboklubberne at finde en anden klub, hvor børnene kan spille fodbold. Børn med interesse for at spille fodbold må aldrig efterlades uden et godt fodboldtilbud.

Mangel på kapaciteter – et eksempel

Klub A mangler trænere nok til alle de børn, der gerne vil spille fodbold i deres klub. DBU anbefaler i børnefodboldstrategien, at der er mindst én træner pr. otte børnefodboldspillere. Dette anbefales for, at træningen kan opdeles i mindre grupper. Det sikrer, at alle børn bliver set og hørt og har kontakt med en voksen under­vejs i træningen. Det handler om nærvær i mødet med barnet.

Som en løsning på udfordringen kan klubben sørge for at arbejde strategisk med tiltrækning af nye frivillige og fastholdelse af eksisterende. Dette kan lokalunionernes klubrådgivere også hjælpe klubben med at arbejde med. Derudover kan klubben investere i en børneudviklingstræner, der støtter børnetrænerne på banerne, og ligeledes i træneruddannelse til trænerne, hvilket sandsynligvis kan hjælpe til større engagement og interesse og måske tiltrække flere nye frivillige trænere. Det kan også være, at et tilbud om træneruddannelse til nogle forældre eller seniorspillere i klubben kan være med til at tiltrække dem som frivillige trænere til klubbens børnehold.

De voksne ansvarlige, der organiserer børnefodbold, skal under alle omstændigheder tage ansvaret på sig, så der findes et godt fodboldtilbud til de børn, der gerne vil gå til fodbold, så deres ret til fodbold imødekommes.

Mangel på faciliteter – et eksempel

Klub A har meget begrænset baneplads og har derfor ikke umiddelbart plads til flere spillere. Det har ført til, at klub A har oprettet en venteliste. Børn på venteliste betyder, at deres ret til fodbold ikke overholdes i den tid, de står på venteliste. Klub A har eventuelt i samarbejde med lokalunionen ansvaret for at finde en anden klub, hvor børnene kan spille fodbold.    

En anden mulig løsning på den længere bane er at arbejde for at skaffe flere faciliteter eller bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med lokalunionen og kommunen.

Vil I være klogere på børnerettighederne og sikre, at I overholder dem i jeres klub?

Jeres lokale klubrådgiver kan hjælpe jer med at arbejde i dybden med at implementere det nye børnesyn i jeres klub. I kan arbejde med det ved at gennemgå jeres eksisterende procedurer på børneområdet og se, om noget skal opdateres. På den måde kan I sikre, at I som ledere, jeres trænere og forældre overholder alle børnerettighederne og dermed bidrager til et godt børneliv for jeres fodboldbørn.