DBU Bornholms love

§ 1.
Unionens navn er DBU Bornholm.
Unionen er stiftet den 28. marts 1907 og har hjemsted i Rønne by.
 
§ 2.
Unionen er medlem af DBU Bredde, Dansk Boldspil-Union (DBU) og derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF).
 
§ 3. 
DBU Bornholms formål er at fremme og udvikle fodboldspillet på Bornholm.
DBU Bornholm kan udskrive og afvikle turneringer inden for e-fodbold.
 
§ 4. 
Som medlem optages fodboldspillende klubber indenfor unionens område som er Bornholms Regionskommune.
 
§ 5. 
Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love, en fortegnelse over klubbens medlemstal, samt formandens og kassererens navne og adresser. Endvidere må en ny klub, samtidig med ansøgning om optagelse, kunne dokumentere at have et reglementeret baneanlæg til afvikling af turneringskampe. Før optagelse skal det af repræsentantskabet fastsatte kontingent være indbetalt.
Unionsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse.
 
§ 6. 
Klubbernes love må ikke stride imod unionens gældende love og øvrige bestemmelser. Endvidere skal klubberne hvert år indberette deres medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund efter forbundets anvisninger.
 
§ 7. 
Udmeldelse af unionen skal for at være gyldig indsendes skriftligt. Har en klub ikke rettidigt og efter gentaget krav ikke indbetalt forfaldent kontingent eller andre pligtige gebyrer og afgifter til unionen, kan den af bestyrelsen slettes som medlem.
 
§ 8. 
Unionens organer og deres sammensætning er følgende:
1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen 
3. Uddannelse- & Turneringsudvalg
4. Dommerudvalg
5. Børn & Event Udvalg
6. Disciplinærudvalg

 
Bestyrelse og udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til udførelse af særlige opgaver.
 
§ 9. 
Det ordinære repræsentantskabsmøde, som er DBU Bornholms højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt senest ved udgangen af februar måned. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via publicering på www.dbubornholm.dk  
Bestyrelsen offentliggør et revideret regnskab senest 14 dage før repræsentantskabsmødet via publicering på www.dbubornholm.dk
 
§ 10. 
Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være DBU Bornholms sekretariat i hænde senest den 31.december. Forslagene udsendes til klubberne senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.
Forslag til ændring af love må i intet tilfælde stride imod de for DBU og FLU gældende love.
 
§ 11. 
Til unionens repræsentantskabsmøde har hver klub ret til at møde med 2 repræsentanter, hvis navne skal meddeles DBU Bornholm senest 8 dage før repræsentantskabsmødet. Enhver repræsentant skal være medlem af den klub, vedkommende repræsenterer. Ingen repræsentant kan udøve mere end én stemme. Kun repræsentanterne samt DBU Bornholms bestyrelse har stemmeret. En klub´s repræsentanter har kun stemmeret, såfremt klubben har gennemført den netop afsluttede turnering med mindst et hold. Repræsentanterne, DBU Bornholms bestyrelse samt udvalgsmedlemmer har taleret. Øvrige klubmedlemmer har adgang som tilhørere.
Medlemmer der på dagen for repræsentantskabsmødet er i restance til DBU Bornholm har taleret, men ingen stemmeret.
 
§ 12. 
Valgbare til bestyrelsen er myndige personer. Personen skal enten være tilstede på repræsentantskabsmødet, eller have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
Ingen ansatte i DBU Bornholm og DBU kan vælges til bestyrelse eller udvalg.
 
§ 13. 
Til at varetage unionens interesser vælges på repræsentantskabsmødet:
1. En bestyrelse, der består af en formand, samt mindst 4 og højst 6 bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges for 2 år ad gangen, og afgår hvert år med 2 (3) respektive 3 (4) medlemmer. Formanden vælges i lige år.
Valgperioden starter ved afslutningen af repræsentantskabsmødet, og ophører ved afslutningen af repræsentantskabsmødet, hvor vedkommendes valgperiode udløber.
2 a. Registreret revisor der vælges hvert år
2 b. 2 kritiske revisorer, der vælges for 2 år ad gangen, og afgår med 1 hvert år.
3. 1 revisorsuppleant, der er på valg hvert år.
 
§ 14. 
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til ændring af DBU Bornholms love
5. Valg:
a. Formand
b. Bestyrelsesmedlemmer
c 1. Registreret revisor
c 2. Kritisk revisor
d. Revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
 
§ 15. 
Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåder.
 
§ 16.
Repræsentantskabsmødets beslutninger, alle afgørelser, og alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovene
 
§ 17. 
Forslag der er indsendt til behandling afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovene.
 
§ 18.
Vedtagelse af forslag til ændring af unionens love eller opløsning af unionen kræver, at mindst halvdelen af unionens medlemmer er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmetal afgives for forslaget. Er det fornødne antal klubber ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på det følgende ekstraordinære eller ordinære repræsentantskabsmøde, uanset antallet af repræsenterede klubber, og med simpelt stemmeflertal.
 
§ 19.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan sammenkaldes af bestyrelsen, og skal sammenkaldes, når mindst 2 af unionens medlemmer indsender skriftlig motiveret ønske herom.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel, med skriftlig meddelelse om tid og sted samt dagsorden for mødet. En sådan dagsorden kan alene indeholde det punkt, der er årsagen til indkaldelsen.
 
§ 20. 
Bestyrelsen afholder møder efter behov. Møderne indkaldes af formanden eller når mindst 2 medlemmer ønsker det, hvilket så vidt muligt skal ske med 8 dages varsel.
Alle spørgsmål som falder ind under bestyrelsens beføjelser, og som den ikke selv henskyder til repræsentantskabets beslutning, afgøres med simpelt stemmeflertal.
 
§ 21. 
Bestyrelsen vælger en næstformand og en økonomisk ansvarlig. Der må ikke være sammenfald mellem de 2 udpegede personer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Heraf skal den ene være formanden eller ved hans forfald, næstformanden.

§ 21a. 
Bestyrelsen tegnes af Formanden, Næstformand, Økonomisk Ansvarlig og 1 bestyrelsemedlem. 

§ 21b.
Anlægsfinasiering, afgivelse af kaution samt erhvervelse af aktiver større end tkr. 50 skal altid forlægges Repræsentantskabet til beslutning.

§ 21c. 
Bestyrelsen kan beslutte at give administrationschefen bemyndigelse til at ansøge / optage overtræk til driften på op til tkr. 100 hos bankforbindelsen, såfremt dette skønnes nødvendigt og forsvarligt. 
 
§ 22. 
Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsesmedlemmerne en repræsentant til hvert af udvalgene.
Udvalgene konstituerer sig selv.
 
§ 23 
Bestyrelsen udpeger medlemmer til de jf. § 8 nedsatte udvalg således:
Uddannelse- & Turneringsudvalg: op til 4 Medlemmer
Dommerudvalg: Op til 4 medlemmer
Børn & Event udvalg: Op til 5 medlemmer.
Disciplinærudvalg: Op til 4 medlemmer

 
§ 24. 
Bestyrelsen opretter et sekretariat til varetagelse af den løbende drift og administration, i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for det nødvendige personale.
 
§ 25. 
DBU Bornholms repræsentation på DBUs repræsentantskabsmøde, i henhold til DBUs love, vælges af bestyrelsen.
 
§ 26. 
DBU Bornholms repræsentation i DBU Bredde bestyrelse, i henhold til DBU Breddes love, vælges af bestyrelsen.
 
§ 27. 
Bestyrelsen repræsenterer klubberne officielt udadtil. 
DBU Bornholm repræsentation på Idrættens Rejsefonds generalforsamling vælges af bestyrelsen.
DBU  Bornholms repræsentation i Idrættens Videns- og Kompetenceråd under Bornholms Regionskommune vælges af bestyrelsen .
 
§ 28. 
Bestyrelsen fastsætter omfanget af og de nærmere regler for turneringerne:
a.       Særregler til turneringsreglementet
b.       Turneringsbestemmelser for DBU Bornholms turneringer
Bestyrelsen sender eventuelle ændringer til høring i klubberne, og træffer endelig beslutning senest 2 måneder før turneringsstart det pågældende år; normalt senest den 1. juni det pågældende år.
 
§ 29. 
Unionens regnskabsår løber fra 1. Januar til 31. december.
 
§ 30. 
Repræsentantskabet fastsætter de for turneringerne gældende indskud, afgifter, bøder m.v. efter indstilling fra DBU Bornholms bestyrelse.
DBU Bornholms bestyrelse kan dog, når særlige forhold taler herfor, vælge at nedsætte de vedtagne beløb.
(Der henvises til disse loves bilag 1: Økonomiregulativ for DBU Bornholm).

 
 
§ 31.
DBU Bornholm har følgende emblemer:
1. Bestyrelses- og udvalgsemblem
2. Dommeremblem
3. Æresemblem
4. Guldemblem
(der henvises til disse loves bilag 2: Emblemregulativ for DBU Bornholm).
 
§ 32. 
Alle ansøgninger og klager fra klubber til DBU, DBU Bredde eller DIF skal fremsendes gennem DBU Bornholm, der kan fremsætte udtalelser i alle sager vedrørende de under DBU Bornholm hørende klubber.
 
§ 33.
I tilfælde af DBU Bornholms opløsning, beslutter det repræsentantskab, der har vedtaget opløsningen, hvorledes der skal forholdes med DBU Bornholms ejendele og midler, efter at al gæld er betalt.