FAQ om den nye børnefodboldstrategi

Collage 3

Her kan du blive klogere på DBU's nye børnestrategi og finde svar på de mest stillede spørgsmål.

 

Hvorfor har man fundet det nødvendigt at lave en ny børnefodboldstrategi?+

De tre væsentligste motiver for børnenes valg af idrætsdeltagelse er 1) at blive bedre, 2) at have det sjovt og 3) at have det godt med de andre på holdet. Samtidig er børnefodbolden udfordret med stigende medlemsfrafald netop blandt børn.

Med skolereformen i 2014 blev skoledagene længere, udbuddet af fritidstilbud er parallelt blevet større, og så er tilstedeværelsen online blevet et nyt og krævende fællesskab for især de lidt ældre børn. Der er ganske enkelt blevet flere tilbud og interesser hos den enkelte, der skal fordeles på færre timer i både hverdagen og i weekenden. Det går blandt andet ud over den gård- og gadefodbold, som mange af os er vokset op med. En udvikling vi på den ene side må tilpasse os og på den anden side forsøge at påvirke. Den ny børnefodboldstrategi er dansk fodbolds fælles svar på at fremtidssikre fodbolden ved at skabe børn, der både trives i fodbolden men også uden for kridtstregerne.

Hvorfor er børnefodbolden vigtig for fremtiden af dansk fodbold?+

Fordi det er i børnefodbolden, at de basale spillemæssige færdigheder bliver grundlagt, og at de grundlæggende værdisæt implementeres. Og netop det at lære og samtidig have det sjovt med vennerne og trives i sporten har betydning for deres lyst til på den lange bane at være en del af dansk fodbold. Hvis vi i dansk fodbold formår at løfte potentialet hos ALLE børn, er det selvklart også af afgørende indflydelse på kvaliteten af vores bedste spillere og der­med kvaliteten af vores fremtidige landshold og bedste klubhold - og deres resultater. Men også i forhold til alle vores frivillige i forenin­gerne er børnefodbolden helt central. Jo længere du fastholdes i fodbolden, jo større tilknytning skabes der, som forhåbentlig kan vare hele livet – som spiller, som træner, dommer eller leder.

Vi skal i Danmark være verdens bedste til børnefodbold – er det ikke lidt for ambitiøst?+

Nej, det synes vi faktisk ikke. Det er ambitiøst – ja, men også realistisk. Selv om det hurtigt kan blive en floskel med ”ver­dens bedste”, men vi mener, at det rent faktisk, og det er vores vurdering, absolut er en realistisk mulighed. Danmark har en samfundsmæssig struktur og et idræts- og foreningsliv, som faktisk danner et grundlag for, at man KAN skabe verdens bedste bør­nefodbold. Og hvad betyder det så? Det be­tyder et børnefodboldlandskab, som skaber sunde og glade børn først og fremmest. Det skaber vi gennem forpligtende fællesskaber og gennem leg, kreativitet, begejstring og glæde – og vi gør det på børnenes præmis­ser og for alle danske børn. Vi sætter børnene først – og det skal vi som voksne i børnefodbolden sikre.

Man taler om et nyt børnesyn i DBU – hvad betyder det?+

DBU’s nye børnesyn er fundamentet i den nye børnefodboldstrategi og tager afsæt i virkelighedens børneliv. DBU’s børnesyn indeholder konkrete rettigheder målrettet det enkelte barn. Børnerettighederne er baseret på FN’s Børnekonvention og omskrevet til børnefodbold - 12 grundlæggende rettigheder, som alle børn i Danmark har, og som vi på tværs af bredde og elitefodbolden ønsker, at klubberne anerkender og lever op til.

Herunder ligger desuden også en række løfter fra os som voksne aktører i børnefodbolden til alle danske fodboldbørn, der handler om, hvordan man rent pædagogisk og didaktisk vil tilgå og omfavne alle børn på lige vilkår.

Intentionen med DBU’s børnesyn er et fælles værdimæssigt ståsted for trænere, ledere, forældre med flere. Børnene skal kende deres rettigheder, og de voksne skal tage ansvar for at handle ud fra et tidssvarende børnesyn. Det stiller store krav til, at forældre, trænere og andre voksne prioriterer børnefodbolden, og får de nødvendige værktøjer til at sikre kvaliteten i træningen.

Resultater er en del af fodbold – hvorfor vil man nu fjerne det?+

Det er vigtigt at understrege, at det er formidlingen af resultater, ikke indberetningen af dem, som ønskes fjernet. Resultaterne er fortsat brugbare i forhold til at ombryde holdene, så der opnås endnu bedre matchede kampe, men de og stillingerne skal ikke vises offentligt. Grundlæggende er vi optaget af, at børnefodbold skal spilles på børnenes præmisser og herunder fokusere på at skabe et udviklingsmiljø i børnefodbolden, og det er ikke foreneligt med et resultat-/præstationsmiljø. Hvis der alt for ofte fokuseres på holdresultater og tabeller i enkeltstående kampe, er der risiko for, at fokus i det daglige bliver forkert, og ikke med sigte på den individuelle og holdmæssige udvikling af spillernes færdigheder.

Se mere her:
https://www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/dbusholdninger/resultatformidling-i-boernefodbold/

I taler om at børnefodboldklubberne skal kvalitetssikres – hvordan vil man gøre det?+

Det er vigtigt, at vi ikke her taler om certificering. Det er i stedet et ønske om at understøtte klubberne og sikre kvaliteten med henblik på at skabe flere gode træningsmiljøer for børnene. Dette handler ikke om kontrol, men om samarbejde mellem klubber og forbund. Forbundet vil understøtte arbejdet med at få flere gode børnefodboldmiljøer i Danmark, ud fra et princip om at ALLE klubber kan være med i arbejdet. Dette kræver lokale tilpassede løsninger, der giver klubberne mulighed for at tage små eller store steps i en retning, der kan medvirke til at få flere sunde og glade børn.

Den nye strategi sætter spilleren i centrum - men hvad med klubberne?+

Klubberne får om muligt en endnu større og vigtigere rolle end tidligere i at organisere børnefodbold, udelukkende med hensyntagen til børns udvikling og forskellige interessegrader. Derfor er klubberne fortsat vigtige og selvfølgelig medtaget som en væsentlig aktør i strategimodellen. Spillerne i centrum tager udgangspunkt i, at børnefodbolden organiseres fra børnenes udviklingsperspektiv.

Hvordan vil vi som klub mærke, at der er kommet en ny strategi – og hvornår?+

Efter strategien nu er vedtaget, skal vi for alvor i arbejdstøjet. Hvordan strategien udbredes og implementeres i den enkelte klub og i det enkelte område, vil der inden den nærmeste fremtid blive udarbejdet en plan for – herunder også konkrete aktiviteter og tiltag.

Spillerudvikling går i igen i strategien - er børnefodbolden så stadig for de dygtigste?+

Nej, i børnefodbolden handler det om at løfte hvert enkelt barns potentiale – uanset hvem du er, dit køn, alder og bopæl. Det er det vi kalder spillerudvikling for børn. Alle børn har ret til både at lære og udvikle sig – også selv om du ikke bliver professionel fodboldspiller, men i stedet hygger dig i seriefodbolden, når du bliver ældre. Det er også derfor, at børnestrategien for første gang er lavet i et fælles og forpligtende samarbejde mellem både bredde og elitefodbolden. Børnefodbold er HVERKEN bredde- eller elitefodbold. Det er i al sin enkelthed fodbold for børn. Og det er vigtigt at alle klubber trænere, forældre med flere anerkender dette og også efterlever det.

Hvordan vil I sikre, at børnene selv kender deres rettigheder?+

Børnesynet er meget grundigt gennemarbejdet, og i sin nuværende form er det – ligesom resten af strategien – teoretisk. Der kommer selvsagt en implementeringsfase, hvor børnesynet og resten af strategien skal oversættes til handlinger og praktiske anvisninger. Her tænkes naturligvis kampagner og andre tiltag, der både er målrettet børnene og deres forældre, og klæder dem på til at forstå og kende ikke kun deres rettigheder, men også de løfter som de voksne giver det enkelte barn.

Hvad er en Børneudviklingstræner, og hvorfor skal min klub have sådan én?+

Vi anbefaler, at alle klubber ansætter en kva­lificeret person i rollen som Børneudviklings­træner, som skal fungere som bindeleddet mellem klubbens bestyrelse og børnetræ­nerne på banen. Det er altså en sikring af, at de ting, klubben siger, den vil leve op til, rent faktisk også udmøntes på banen. Det er en støtte og vejledning til og af nye forældre­trænere og en sikring af en intern opkvalifi­cering og mesterlæreuddannelse på banen, hvor det hele foregår.

Er det ikke dyrt at få ansat en Børneudviklingstræner? Hvordan finder vi penge til det?+

Der ønskes flere ressourcer i børnefodbol­den, som vil muliggøre en bedre aflønning af trænerne. Vi kommer ikke uden om snakken om, at kvalitet koster mere. Det anbefales, at klubberne prioriterer børnefodbolden i langt højere grad, end det generelt er tilfældet i dag. 40% af alle medlemmer under DBU er børnefodboldspillere i alderen 0-12 år. Vi si­ger derfor, at det er logisk, at der allokeres en tilsvarende andel af klubbens økonomi til børnefodbolden i stedet for at betale i dyre domme for en seniortræner på klubbens 1.hold. Vi skal have gjort det mere attraktivt at beskæftige sig med børnefodbold, og der­for skal der tilføres økonomi til området.

Der opfordres også til, at flere klubber kan gå sammen om at have en fælles børneudviklingstræner, og at DBU kan være en del af at finde og ansætte børneudviklingstrænere for de klubber, som ikke umiddelbart selv har en eller kan finde en i samarbejde med andre klubber.

I siger, I vil løfte potentialet hos alle børn – hvordan sikrer I, at det stadig ikke bare er ’de bedste’, der får størst opmærksomhed?+

”MINDST 1 UDDANNET TRÆNER PR. ÅRGANG, OG MINDST 1 TRÆNER PR. 8 SPILLERE!”

Så tydeligt kan det siges! Vi anbefaler, at alle klubber sikrer sig, at der på hver årgang i klubben er mindst en træ­ner, som er uddannet børnefodboldtræner. En uddannet træner sikrer kvaliteten af det indhold, spillerne tilbydes. Desuden anbefa­ler vi, at der sikres minimum 1 træner pr. 8 spillere, så træningen kan opdeles i mindre grupper. Det sikrer, at alle børn bliver set og hørt og har kontakt med en voksen under­vejs i træningen. Det handler om nærvær i mødet med barnet.

Vores klub fokuserer mest på de ældre hold, når det gælder uddannede trænere – hvor stiller det mit barn?+

Gennem de seneste år er DBU’s trænerud­dannelse blevet revideret, og der er blevet uddannet en del nye børnetrænere. Men til trods for det, så er det stadig en mangelvare i de fleste klubber med uddannede trænere – eller i hvert fald nok af dem. Ligesom man ikke sender sine børn til svømmetræning uden at sikre sig, at der er som minimum en uddannet livredder til stede, så burde det også være naturligt for forældre til fodbold­børn i Danmark at forvente et minimum af uddannelse hos de ansvarlige trænere. Hvis vi skal løfte dansk børnefodbold til at være verdens bedste, så er træneren nøglen!

 Vi si­ger derfor, at det er logisk, at der allokeres en tilsvarende andel af klubbens økonomi til børnefodbolden i stedet for at betale i dyre domme for en seniortræner på klubbens 1.hold, som i øvrigt også har en masse frynse­goder. Vi skal have gjort det mere attraktivt at beskæftige sig med børnefodbold, og der­for skal der tilføres økonomi til området.

Det er fint at uddanne flere trænere, men hvad gør det, hvis forældrene ikke forstår de nye værdier – har I tænkt på, hvordan I vil uddanne forældrene?+

Forældre er en væsentlig aktør i strategimodellen, så det er underforstået, at forældre skal være en vigtig part i en kommende informationskampagne, når strategien skal implementeres i den kommende tid. Der vil blive sat stort fokus på, hvordan man som forældre, med børn i idræt, bedst understøtter sit barn, og hvordan man bliver gode sportsforældre. Vi har til opgave at vejlede og understøtte forældre, fordi de er barnets vigtigste ressourceperson.

Vi ønsker desuden et kursus for HELT nye trænere med fokus på de helt basale ting i det at være børnefodboldtræner. Målrettet især forældrene der er blevet træner for sit barns hold. Her kan man kan hente inspiration i bl.a. Tyskland, hvor der findes et onlinebaseret D-licenskursus. Der er altså tale om en webbaseret uddannelse til ALLE, der beskæftiger sig med børnefodbold. I det hele taget mener vi, at det er en oplagt mulighed at etablere flere online-baserede kurser, se­minarer og inspirationstiltag, som kan hjælpe med en generel opkvalificering af børnefod­boldtrænerne og øget fokus på og viden om området blandt flere af de implicerede parter.