Turneringsreglement for DBU Bornholm

 I. Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator
 § 1. Gyldighed
 § 1.1 Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs som udskrives af DBU Bornholm.
 § 1.2 Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til . info@dbubornholm.dk
 § 1.3 For DBU Bornholm Indefodbold gælder dette reglement med de i spillereglerne for Indefodbold angivne præciseringer og afvigelser. *
   
 § 2 Dispensationer fra regler
 § 2.1 DBU Bornholm afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.
   
 § 3 Rækker administreret af andre end DBU Bornholm
 § 3.1 For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.
 § 3.2 Fællesrækkerne U1 Drenge 2. og 3. division Øst samt U17 Drenge 2. og 3. division Øst administreres af DBU Sjælland. Her gælder Turneringsreglement for Sjælland * med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for disse rækker. *
 § 3.3 Fællesrækkerne U18 Pige 2. og 3. division Øst samt U15 Drenge 1. division Øst administreres af DBU København. Her gælder Turneringsreglement for København * med de præciseringer og afvigelser, der er indeholdt i turneringsbestemmelserne for disse rækker. * 
   
 II. Turneringsår
 § 4 Turneringsår og turneringsdele
 § 4.1 Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende år – opdelt i to turneringshalvår (efterår og forår). Dog starter turneringsåret for Ældre 11M 1. januar og slutter 31. december samme år.
 § 4.2 En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.
   
 III. Turneringsordning og deltagelse i turneringer
 § 5 Turneringsdeltagelse
 § 5.1 En DBU Bornholm-klub kan ansøge om deltagelse i en turnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Bornholm der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.
 § 5.2  Efter aftale mellem DBU Bornholm og DBU København * kan hold fra DBU Bornholm deltage i de i aftalen angivne rækker uden forudgående at skulle indhente den i § 5.1 angivne tilladelse. 
   
 § 6 Turneringsformer
 § 6.1 Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel.
 § 6.2 Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.
 § 6.3 Holdstørrelsen er angivet for de enkelte turneringsrækker – er intet angivet er holdstørrelsen 11M.
   
 § 7 Aldersklasser
 § 7.1 Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.
 § 7.2 Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.
 § 7.3 Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.
 § 7.4 I Ældre gælder følgende aldersgrænser: 
M+32er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 33 år.
K+29 er for Kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.
M+38 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 38 år.
K+36 er for Kvinder, der på spilledagen er fyldt 36 år.
M+45 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 45 år.
M+50 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 50 år.
M+55 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 55 år.
M+60 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 60 år.
M+65 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 65 år.
M+70 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 70 år.
M+75 er for Herrer, der på spilledagen er fyldt 75 år.
   
 § 8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
 § 8.1 I rækker for Ældre må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst to år yngre end aldersgrænsen angiver. Det gælder dog ikke Old Boys 11M, række 1. I Grand Veteran Masters er antallet begrænset til én spiller.
 § 8.2 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.
 § 8.3 Øvrige dispensationer i Ungdom og Børn kan kun opnås efter ansøgning. De nærmere muligheder og vilkår er beskrevet her Dispensationsregler* Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende halvår.
   
 § 9 Eftertilmelding af hold
 § 9.1 Fristen for at eftertilmelde hold og få disse optaget er inden turneringsdelens 4. runde påbegyndes.
   
 § 10 Afmelding og tvangsudtrækning
 § 10.1 Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander om afmeldingen.
 § 10.2 Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.
 § 10.3 Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes af sin ordinære turneringsrække, kan ikke fortsætte i en pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.
 § 10.4 Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.
   
 § 11 Pointgivning, stilling samt rækkevinder
 § 11.1 Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.
 § 11.2 Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.
 § 11.3 DBU Bornholm afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste Herre 11M/ Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.
 § 11.4 DBU Bornholm afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.
 § 11.5 I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.
 § 11.6 I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen 1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe 6) bedste målforskel i samtlige kampe 7) flest scorede mål i samtlige kampe 8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe 9) flest vundne kampe.
 § 11.7 I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen:
1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.
   
 § 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.
 § 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Bornholm – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.
 § 11.10 Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.
 § 11.11 Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.
   
 VI. Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæner
 § 12 Moderklub
 § 12.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat/spiller-erklæring.
 § 12.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs - spilleren skal være medlem af denne moderklub samt registreret og godkendt af LU. Et klubskifte til ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.
 § 12.3 Fristen for klubskifte gælder ikke for deltagelse i DBU Bornholm Indefodbold *. Spillereglerne for disse angiver de præcise vilkår for at fravige reglerne om spilletilladelse.
   
 § 13 Deltagelse
 § 13.1 Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.
 § 13.2 I turneringer for Ældre er det tilladt at benytte spillere fra anden klub under forudsætning af, at spilleren er medlem af begge klubber og registreret og godkendt af LU for begge klubber samt, at spillerens moderklub giver sin skriftlige accept  og at denne accept foreligger inden holdets første kamp i turneringen. En spiller kan kun deltage for én klub i samme turneringsrække for Ældre.
 § 13.3 En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse – til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs skriftlige accept og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende halvår.
   
 § 14 Deltagelse i repræsentative kampe
 § 14.1 Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.
   
 § 15 DBUs amatørbestemmelser
 § 15.1 Der må som udgangspunkt kun deltage spillere, der opfylder DBUs amatørbestemmelser.
 § 15.2 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Herre-DM, må der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Drenge for spillerens alder deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU. Deltager klubben med et hold i DBUs Reserveholdsturnering, kan kontraktspillere kun deltage på 2. senior i Herre Nordea Ligaen og kun, hvis spilleren på spilledagen ikke er fyldt 21 år
 § 15.3 For klubber, hvis 1. hold deltager i DBUs Kvinde-DM gælder, at der på klubbens 2. senior samt 1. og 2. hold i Piger for spillerens alder må deltage spillere med en spillerkontrakt godkendt af DBU.
 § 15.4 Det er tilladt trænere og ledere, der ikke opfylder DBUs amatørbestemmelser, at deltage – dog ikke på et 1. senior i den klub, der betaler deres løn.
   
 § 16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU- klubber
 § 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken.
 § 16.2 Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Bornholms turneringer.
 § 16.3 Hvis en spiller i dette eller det sidst forudgående turneringsår har deltaget i turneringskamp for en klub under en af DBUs Lokalunioner og nu vil skifte til at spille kampe for en DBU Bornholm-klub som sin nye moderklub, skal denne nye moderklub rekvirere spillerens DBU-spillercertifikat. Det sker hos den afgivende moderklub og først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin ny moderklub. Under forudsætning af, at pågældende er registreret og godkendt af LU. 
 § 16.4 Den afgivende moderklub skal udfylde og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub - idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.
 § 16.5 Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 14 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.4 angivne kontigentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat og den ikke-reagerende klub kan idømmes en bøde.
 § 16.6 Øvrige spillere skal ved sin underskrift - f.eks. spillererklæring - afgive en erklæring om ikke at have spillet turneringskampe for andre DBU-klubber og ikke at være i kontingentrestance hos andre DBU-klubber for indeværende samt nærmest forudgående turneringsår. For ikke-myndige spillere afgiver forælder/værge denne erklæring - og den nye moderklub skal opbevare erklæringen og på forlangende kunne fremvise den for Lokalunionen.
   
 § 17 Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU klub samt for ikke-danske statsborgere
 § 17.1 Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Bornholm-klub, skal denne kontakte DBU Bornholm, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.
 § 17.2 Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU *, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.
 § 17.3 Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er fyldt 12 år, er undtaget og må spille med det samme.
   
 § 18 Rangering af en klubs hold
 § 18.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.
 § 18.2 For Herre og Drenge Ungdom gælder følgende rangering :

Superligaen – 1. division – 2. division – Danmarksserien –> DBU Københavns Københavnsserie -> Nordea Ligaen –> U19 Drenge 2. division øst – 3. division øst  -> Serie 1 – Serie 2 – Serie 3 –> U17 Drenge 2. division Øst – 3. division Øst –> U17 Drenge København rækker -> U18 Drenge -> U17 Drenge -> U15 Drenge 1. division Øst –> DBU København U15 Drenge rækker -> U15 Drenge –> U14 Drenge -> U13 Drenge – 7M. Rækker for Børn indgår ikke i rangeringen.
 § 18.3 For Kvinde og Piger Ungdom gælder følgende rangering :
Kvinde Elitedivisionen – 1. division – Danmarksserien – DBU København Københavnsserien -> Nordea Ligaen –> U18 Piger DM – 2. division øst – 3. division øst –> DBU København U18 Piger rækker -> U18 Piger -> DBU København U15 Piger rækker -> U15 Piger –> U14 Piger. Rækker for Børn indgår ikke i rangeringen.
 § 18.4 Ældre indgår kun i en rangering inden for egen aldersgruppe: Række 1 – Række 2 – Række 3 – 7M Mester – 7M 1.
 § 18.5 Deltager en klub med mere end ét hold i laveste række, er holdene rangeret sideordnet. 
 § 18.6 For piger, der deltager på både pige- og drengehold, er rangering i prioriteret rækkefølge 1) aldersklasse 2) Drenge for samme aldersgruppe rangeres højere end Piger uanset rækkebetegnelser og holdstørrelser.
   
 § 19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
 § 19.1 En spiller må kun deltage i én tællende turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; 
d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.
 § 19.2 Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, når spilleren deltager på samme hold.
 § 19.3 Hvis en klubs to lavest rangerede seniorhold spiller i Serie 1 og lavere kan indtil tre spillere benyttes på to hold samme spilledag uden forudgående ansøgning. Det er tillige disse spillere tilladt at deltage i pågældende holds første kampe i turneringshalvåret.
 § 19.4 Ungdoms-spillere kan frit benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med at de deltager på ét hold i en ældre årgang incl. på et seniorhold – her forudsat aldersgrænsen på fyldt 16 år for drenge/15 år for piger opfyldes. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
 § 19.5 Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han//hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.9 til at spille på dette lavere rangerede. Dette gælder også mellem 2 turneringshalvår såvel som mellem 2 turneringsår.
 § 19.6 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.
 § 19.7 Reglen om at skulle være spillet fri gælder ikke deltagelse i ungdomspokalkampe. Her må alle, der opfylder aldersbetingelser deltage frit – forudsat de ikke har karantæne gældende i pokalturneringen - og vil heller ikke skulle spilles fri for efterfølgende at kunne benyttes i den ordinære turnering.
 § 19.8 For spillere under 21 år samt for reserve-målvogtere, der sidst er anvendt som udskiftningsspiller i Herre-DM * henholdsvis Kvinde-Elitedivisionen *, gælder lempeligere regler, som er angivet i DBUs propositioner for disse rækker.
 § 19.9 En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.
 § 19.10 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.
 § 19.11 Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en turneringsrækkes sidste to kampe kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret hold i det samme halvår, som turneringsrækken afsluttes:

Turneringsrækken omfatter 6 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 1 kamp.
Turneringsrækken omfatter 7 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 2 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 3 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 11 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 4 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 5 kampe.
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe i halvåret = deltaget i/være spilleberettiget i 6 kampe.

Holdene i laveste Herre 11M/Kvinde 11M betragtes som sideordnede i denne sammenhæng.
 § 19.12 Nedrykning af spillere fra Senior til Ungdom er omfattet af § 19.11, mens nedrykning af spillere i Ungdom samt i Ældre og mellem Ældre og Senior ikke er omfattet.
 § 19.13 Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Bornholm gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangeret hold for at forstærke dette på unfair måde. 
   
 § 20 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne
 § 20.1 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Bornholm en karantænedom på et antal spilledage eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.
 § 20.2 Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.
 § 20.3 Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.
 § 20.4 Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer og alle aldersklasser.
 § 20.5 Karantæne på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige turneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken turnering de afvikles i.
 § 20.6 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i den ordinære turnering gælder alle kampe i den ordinære turnering og afsones alene i den ordinære turnering.
 § 20.7 Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i en pokalkamp eller DBUs U21 turnering afsones alene i samme turnering. DBU Bornholms pokalturneringer betragtes som en helhed, således at karantænen gælder samtlige pokalkampe i perioden – men afsones alene på det hold, hvor udvisningen/bortvisningen fandt sted.
 § 20.8 Ikke afviklede karantænedage i pokalturneringen overføres til samme holds deltagelse i den ordinære turnering, herunder til DBUs ungdomsrækker.
 § 20.9 Ikke afviklede karantænedage i DBUs U21-turnering overføres for spillere til klubbens bedste hold for den pågældende spillers årgang og for ledere/trænere til 1. senior.
 § 20.10 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.
 § 20.11 Trækkes holdet fra turneringen, afgør DBU Bornholm på anmodning *, hvorledes resterende karantænedage afsones.
 § 20.12 Resterende ikke-afsonede karantænedage overføres til efterfølgende turneringsår.
 § 20.13 For personer, der forlader en moderklub med "ikke-afsonet" karantænedag(e), gælder, at den resterende karantænedom afsones i den nye moderklub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangerede hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.
 § 20.14 En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede karantænedage, afsoner de resterende karantænedag(e) på det nærmest højere rangerede hold, subsidiært aldersklassens 1. hold.
 § 20.15 For spillere, der har opnået tilladelse til at deltage for anden klub udover sin moderklub, gælder at karantæneperioden har virkning i begge klubber. De involverede klubber har gensidig orienteringspligt over for hinanden om forholdet.
   
 § 21 Kommentarer til udvisning/bortvisning
 § 21.1 Klubbens skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Bornholm i hænde senest 2. hverdag efter kampen.
   
 VII. Fastsættelse af kampe og kampes afvikling
 § 22 Planlægning af kampprogram
 § 22.1 Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.
 § 22.2 Der skal minimum være afsat 15 minutter fra forrige kamps afslutning (beregnet efter fuld spilletid og 5 minutters halvlegspause) til næste kamps start på samme bane. For pokalkampe skal afsættes minimum 60 minutter (beregnet efter fuld ordinær spilletid).
 § 22.3 Kampstart skal fastsættes så tidligt, at kampen kan færdigspilles inden solnedgang – med mindre kampen er fastsat/aftalt til afvikling på bane med el-lys.
   
 § 23 Brug af kunstgræsbaner
 § 23.1 Kampe kan afvikles på kunstgræsbaner, der opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.
   
 § 24 Fratagelse af hjemmebaner
 § 24.1 Har en kamp i en turneringsdel ikke kunnet gennemføres på grund af et holds udeblivelse/udvandring kan holdet fratages hjemmekamp i et indbyrdes opgør i næstfølgende turneringsdel. Ønsker modstanderholdet at anmode om dette skal det skriftligt meddeles den berørte klub og DBU Bornholm senest 8 dage efter pågældende kamp.
   
 § 25 Flytning af kampe
 § 25.1 Flytning af dommerpåsatte kampe kræver DBU Bornholms accept og er evt. ledsaget af et gebyr *. Anmodningen fremsendes elektronisk * senest 4 dage såvel før det programsatte tidspunkt som et ønsket nyt, og flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis tilgår klubberne.
 § 25.2 For kampe, hvor DBU Bornholm har meddelt ikke at påsætte dommere - ”døm-selv-kampe” - sker flytning af kampe ved fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU Bornholm spilletidspunkt og –sted.
 § 25.3 Flytning til efter holdets sidste programsatte kamp i en turneringsrække såvel som flytning af en kamp fra et halvår til et andet kan ikke accepteres. DBU Bornholm vil på egen foranledning kunne foretage sådanne flytninger.
 § 25.4 DBU Bornholm kan fastsætte et ændret spilletidspunkt med et varsel på otte dage til klubberne i alle dommerpåsatte kampe.
 § 25.5 Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på flytning af en seniorkamp. 
   
 § 26 Arrangement af kampe
 § 26.1 Kamparrangøren er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab samt levere flagene til evt. linjedommere.
 § 26.2 Hjemmehold er kamparrangør med mindre DBU Bornholm – f.eks. ved angivelse af andet spillested og anden arrangørklub i KlubOffice - har fastsat andet. Er kampen fastsat til neutral bane møder begge hold med mindst én bold og førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v.
 § 26.3 Ved kampe hos klubber, der anvender flere anlæg, skal hjemmeholdet sørge for, at det præcise spillested er angivet i KlubOffice – eller på anden måde sikre sig, at udeholdet og dommeren er bekendt med spillestedet.
 § 26.4 Kampe med påsat dommertrio skal afvikles på indhegnede baner, - som minimum med til lejligheden opsat snor.
For kunstgræsbaner gælder, at overgangen mellem flisebelægning og kunstgræsunderlaget fungerer som ”indhegning” og her stilles ikke krav om opsat snor.
 § 26.5 Hvis begge hold er enige, kan en kamp spilles på grusbane eller kunstgræsbane, der ikke opfylder DBUs krav til banens spilfunktionelle egenskaber.
 § 26.6 I særlige tilfælde kan DBU Bornholm afgøre, at en kamp skal spilles på kunstgræsbane og i el-lys, - evt. også på neutral bane.
   
 § 27 Dommere
 § 27.1 DBU Bornholm påsætter dommere til følgende rækker * - øvrige kampe er ”døm-selv” kampe.
 § 27.2 Hjemmeholdet har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Bornholm en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
 § 27.3 Både hjemme- og udehold skal være indstillet på at stille en ”linjedommer”, hvis kampens dommer ønsker det.
 § 27.4 Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold bør medvirke til, at kampen alligevel gennemføres - og hjemmeholdet indberetter såvel en dommerudeblivelsen som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
 § 27.5 Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.
 § 27.6 Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.
   
 § 28 Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe
 § 28.1 Kamparrangøren har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.
 § 28.2 Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det skal dommerens indberetning være DBU Bornholm i hænde senest 2. hverdag efter kampen, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
 § 28.3 Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.
 § 28.4 Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen.
   
 § 29 Aflysning af kampe
 § 29.1 Aflyser en banemyndighed en kamp, skal arrangørklubben underrette modstander samt DBU Bornholm * om aflysningen, så snart den er meddelt denne af banemyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Bornholms træffetid, skal underretningen af DBU Bornholm ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
 § 29.2 De to hold har syv dage - for pokalkampe to dage - til i enighed at fremsende forslag til nyt spilletidspunkt. I modsat fald fastsætter DBU Bornholm tidspunkt og -sted.
   
 § 30 Afbud til kamp
 § 30.1 Et afbud skal være meddelt såvel DBU Bornholm * som modstanderholdet senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt. Kan dette ikke nås, skal holdet kontakte den/en i KlubOffice angivet ansvarlig person fra modstanderholdet såvel som dommeren og meddele sit afbud.
 § 30.2 Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte hold, skal det være lavest rangerende hold inden for pågældende kategori, der melder afbud - dog ikke gældende i laveste Herre 11M/Kvinde 11M, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.
 § 30.3 Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.
   
 § 31 Udeblivelser til og udvandring fra kamp
 § 31.1 Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Bornholm kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.
 § 31.2 Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
   
 § 32 Banen
 § 32.1 Kravene til en fodboldbane er angivet i Fodboldloven – men for at opnå ensartede turneringsvilkår er indført krav om standardstørrelse for 11M kampe i Senior = 105m x 68m. Det accepteres, at alle 11M kampe afvikles på baner med mål = 102m x 65 m, såfremt der er tale om baner anlagt før 2012.
 § 32.2 Krav til banestørrelse, opmærkning, mål, markeringer for spil med mindre holdstørrelse end 11 indgår i spillereglerne for disse.
   
 § 33 Kampens start og spillemæssige afvikling
 § 33.1 Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Fodboldloven. Der er fastsat begrænsninger såvel som supplerende bestemmelser i anvendelsen af Fodboldlovens angivelser i turneringer for Børn og Ungdom og ved spil med holdstørrelser mindre end 11 – og disse begrænsninger og supplerende bestemmelser indgår i spillereglerne for disse.
 § 33.2 En 11M kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.
 § 33.3 Dommeren har mulighed for at afbryde en kamp undervejs ved uvejr og herunder beslutte hvornår og om kampen kan genoptages umiddelbart efter. Dommeren har pligt til ved afbrudt og ikke-genoptaget kamp i en tællende turnering senest 1. hverdag efter kampen at underrette DBU Bornholm om forholdet med angivelse af stillingen, resterende spilletid samt evt. udviste spillere, hvorefter DBU Bornholm træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.
   
 § 34 Spilletid og forlænget spilletid
 § 34.1 Spilletiden er 90 minutter i 11M kampe for Senior samt U19 Drenge.
 § 34.2 Spilletiden er 80 minutter for 11M kampe for U18 Piger og U17 Drenge.
 § 34.3 Spilletiden er 70 minutter for 11M kampe for Old Boys, Veteran, U15 Drenge, U16 Piger og U14 Drenge.
 § 34.4 Spilletiden er 60 minutter for øvrige 11M kampe.
 § 34.5 Halvlegspausen må ikke overstige 5 minutter uden dommerens tilladelse – men må dog aldrig overstige 15 minutter.
 § 34.6 I kampe, hvor der skal findes en vinder, anvendes forlænget spilletid og om nødvendigt straffesparkskonkurrence med mindre DBU Bornholm har fastsat andet i det konkrete tilfælde. Den forlængede spilletid spilles umiddelbart efter den ordinære spilletid og er i 90 minutters-kampe 30 minutter - 2 halvlege à 15 minutter – og i øvrige kampe 20 minutter - 2 halvlege à 10 minutter.
   
 § 35 Antal spillere
 § 35.1 Der tillades i 11M kampe op til 3 reserver og alle spillere kan udskiftes og sættes ind igen.
   
 § 36 Særlige spilleregler for 8M, 7M, 5M og 3M
 § 36.1 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 7M Senior og Ældre. *
 § 36.2 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 8M Ungdom. *
 § 36.3 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 8M Ungdom. *
 § 36.4 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 8M Børn. *
 § 36.5 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 5M Børn. *
 § 36.6 DBU Bornholm har udfærdiget spilleregler for 3M Børn. *
   
 § 37 Boldstørrelse
 § 37.1 [DBU Bornholm har p.t. ingen 11M kampe for U15 Piger/U14 Drenge og yngre, der ellers ville anvendes en mindre og lettere bold end Fodboldloven foreskriver].
   
 § 38 Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.
 § 38.1 Et holds markspillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.
 § 38.2 Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.
 § 38.3 Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden farve.
 § 38.4 Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til hjemmeholdet.
 § 38.5 Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.
 § 38.6 Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.
 § 38.7 Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.
 § 38.8 Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen (må ikke være sort eller gult med sorte prikker).
 § 38.9 Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne.
 § 38.10 Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr/påklædning eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Det er til enhver tid dommeren, som har ret og pligt til at vurdere, om den konkrete udformning er farlig. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises 
fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.
 § 38.11 Fodboldlovens krav om, at "cykelshorts" og langærmede undertrøjer, som bæres under en kortærmet spilletrøje, skal have samme grundfarve som bukserne henholdsvis trøjerne, håndhæves ikke. Tilsvarende gælder fodboldlovens krav om at strømpetape skal have samme farve som strømperne ikke.
   
 VIII. Kampens indberetning
 § 39 Holdkort
 § 39.1 I de turneringsrækker, hvor DBU Bornholm har fastsat, at der skal udfyldes holdkort sker dette elektronisk gennem klubbens spillerregistrering. Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det angivne tidspunkt for kampens start. 
 § 39.2 Efter en kamps afslutning slettes evt. ubenyttede reservespillere fra holdkortet inden 7 timer efter det angivne tidspunkt for kampens start. I modsat fald vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen uagtet de ikke har deltaget på banen.
   
 § 40 Resultatindberetning
 § 40.1 Resultatindberetning sker i KlubOffice, eller DBU App eller til telefonnummer 7010 0550. Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet senest 7 timer efter det angivne tidspunkt for kampens start.
 § 40.2 Fristen for anmodning om ændring af et indberettet resultat er 2. hverdag efter sidste spilledag for turneringsrækken.
   
 § 41 Advarsler og udvisninger
 § 41.1 Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning på 10 minutter.
 § 41.2 Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.
   
 IX. Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe
 § 42 Gebyr ved protester og anker
 § 42.1 I forbindelse med protester og anker skal det af DBU Bornholm fastsatte gebyr indbetales/overføres særskilt til DBU Bornholm.
   
 § 43 Kampens Økonomi
 § 43.1 Arrangørklubben kan tage entre til kampe med mindre at DBU Bornholm i det konkrete tilfælde har pålagt kamparrangøren andre/særlige entrebestemmelser.
 § 43.2 En tilrejsende klub har krav på gratis adgang til kampe, hvori klubben deltager, for 20 personer incl. spillertruppen. Der skal altid gives gratis adgang til indehavere af DBU Bornholms og DBUs særlige adgangshjemler samt til indehavere af de af banens kommunale myndighed udstedte adgangskort.
 § 43.3 Dommerudgifterne følger aftalen mellem DBU og Dansk Fodbolddommer-Union *. Dommerudgifter faktureres hjemmeholdets konto hos DBU Bornholm.
 § 43.4 Arrangørklubben afholder alle øvrige udgifter ved kamparrangementer – ligesom tilrejsende klub selv afholder sine rejseudgifter. DBU Bornholm har i samarbejde med DBU etableret en særlig ordning for rejseudgifter for DBU Bornholm-klubbers deltagelse i ordinære turneringskampe i DBU Københavns rækker samt de af DBU København/DBU Sjælland administrerede fællesrækker i Ungdom.*
   
 X. Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker
 § 44 Overtrædelser
 § 44.1 En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.
 § 44.2 Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.
   
 § 45 Sanktioner
 § 45.1 Mulige sanktioner er:

a) Irettesættelse;
b) Misbilligelse;
c) Bøde – vejledende bødestørrelser
d) Udelukkelse;
e) Karantæne;
f) Taberdømning;
g) Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede;
h) Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane;
i) Annullering af kamp;
j) Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder;
k) Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.
 § 45.2 Manglende besvarelse af DBU Bornholms skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker.
   
 § 46 Protester og anker
 § 46.1 Protester/anker skal være underskrevet af en af klubbens angivne kontaktpersoner og samtidig med afleveringen betales et af DBU Bornholm fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.
 § 46.2 Anker til karantænedomme skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben, og indsigelsen har aldrig opsættende virkning.
 § 46.3 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen. 
Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.
 § 46.4 Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Bornholm efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Fodboldloven forkert, kan DBU Bornholm altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.
 § 46.5 Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt.
 § 46.6 DBU Bornholms afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinjer for at anke. Anker afvises, hvis tidsfristen ikke er overholdt eller et gebyr ikke er rettidigt indbetalt – dog kan DBU Bornholm vælge selv at tage en sag op også efter udløbet af tidsfrister.
 § 46.7 Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde.
 § 46.8 DBU Bornholm afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.
 § 46.9 Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU. Det gælder a) Bøder, erstatninger m.v. over kr. 5.000; 
b) Udelukkelse på mere end 11 spilledage; c) Udelukkelser af mere end 6 måneders varighed. DBU Bornholm skal ved andre sager/sanktioner give sin tilladelse til at disse kan indankes for DBU.
 § 46.11 Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Bornholms endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Bornholm. Det gælder også sager fra DBU Bornholm-klub vedrørende rækker administreret af DBU København såvel som fællesrækker i ungdom administreret af DBU København/DBU Sjælland.
 § 46.12 Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.